วางระบบและให้คำปรึกษา

 


ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี
ที่ปรึกษาทางบัญชีและภาษี
ด้วยความสามารถและประสบการณ์ของทีมงานที่ทำงานในด้านภาษี และกฎหมายธุรกิจที่ยาวนานทำให้เราสามารถให้คำแนะนำแก่คุณในเชิงปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ ดังนี้

 

ให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจ
ให้คำแนะนำในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ ตั้งแต่การตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ พิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจรูปแบบต่างๆ ตลอดจนช่วยออกแบบระบบบัญชี วางระบบบัญชีและการเงิน ออกแบบฟอร์มเอกสารภายในที่เหมาะสมต่อธุรกิจของคุณ

 

ให้คำปรึกษาในการเลือกโปรแกรมบัญชีพร้อมติดตั้ง
ให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกติดตั้งโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดไปจนถึงกระบวนการติดตั้งแล้วเสร็จ รับประกันการใช้งานได้จริง

 

วางแผนภาษี (Tax Planning)
ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนภาษีทั้งส่วนบุคคลและนิติบุคคล เพื่อช่วยลดภาระภาษีอย่างถูกต้องตามกฏหมายได้มากที่สุด ลดความเสี่ยงในการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งอัพเดทข่าวสารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ทางภาษีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อให้เจ้าของธุรกิจเตรียมตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างมั่นใจ

 

ให้คำปรึกษาทางการเงินหลังเกษียณ
ให้คำปรึกษาในการวางแผนเงินในอนาคตหลังเกษียณ ทั้งการออมเงินในรูปแบบกองทุนต่าง ๆ ดูแลทั้งเรื่องการบริหารต้นทุนทางภาษีและผลประโยชน์จากการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด


วางระบบบัญชี
การสร้างธุรกิจนั้นจำเป็นต้องการวางระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่ดี เพื่อการทำข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

บริการของเรา

  • แนะนำและให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการด้านบัญชีและภาษีตั้งแต่เริ่มต้นจดทะเบียน
  • วางระบบบัญชีสำหรับกิจการขนาดเล็ก หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
  • วางระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ
  • วางระบบบัญชีเกี่ยวกับกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อขาย
  • วางระบบสำหรับบัญชีสำหรับธุรกิจที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง
  • วางระบบบัญชีเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง