ตรวจสอบและรับรองบัญชี

 

ทีมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA’s) ให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ธุรกิจ เพื่อช่วยชี้จุดเสี่ยงจากระบบควบคุมภายในและการบันทึกข้อมูลทางการเงิน ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติเพื่อสร้างระดับความเชื่อมั่นอันสูงสุดให้แก่ฝ่ายบริหาร บริการหลักๆ ดังนี้

  • สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA’s) รายไตรมาศหรือรายปี และจัดทำรายงานผู้สอบบัญชี
  • ยื่นแบบนำส่งงบการเงิน สบ.ช.3 และ สบ.ช 3/1 (แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ) แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  • จัดทำจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  • ยื่นบอจ. 5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า