ความเป็นมา
สำนักงานเทพนาคินการบัญชีและกฎหมาย ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ได้ทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม บริษัท เอแอลพี คอนซัลแต๊นท์ซี่ จำกัด (ALP CONSULTANTCY Co.,Ltd.) เป็นคณะบุคคลที่มีความชำนาญด้าน งานบัญชีสำหรับกิจการ SME ให้บริการด้านที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ และงานอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึงงานบริการด้านนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร รับว่าความและดูแลคดีความด้วยทีมทนายมืออาชีพ ทั่วราชอาณาจักร สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ 87/1 หมู่ 8 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทำให้เรามีความชำนาญเป็นพิเศษในธุรกิจ SME และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การดำเนินคดีปกครอง คดีธุรกิจ และนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ และปัจจุบันเราได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บริการงานบัญชีของลูกค้า "ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วยเข้าปาก" พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพที่จะคอยให้การดูแลลูกค้าของเราอย่างถูกต้อง ตรงจุด แบบครบวงจรนับตั้งแต่การเริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจ โดยคำนึงถึงหลักการทางกฎหมาย และช่วยให้คำปรึกษา, การรับจัดทำบัญชี และการยื่นแบบภาษีอากร, การให้บริการและจำหน่ายโปรแกรมทางบัญชีที่ตอบโจทย์ธุรกิจ ในโลกปัจจุบัน, บริการที่ปรึกษาการเริ่มต้นระบบ การวางระบบงาน ระบบบัญชี และธุรกิจ รวมถึงการ Coaching ก่อนการนำระบบขึ้นใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านระบบงานบัญชี ธุรกิจ และของเรา


 
คณะผู้บริหารและทีมงาน
 

คุณสุภัฐกานต์ เจริญวรรณยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี การเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมาย การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

+66 (0) 88258-1790 , +66 (0) 88253-9475


การศึกษา ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปริญญาโท จิตวิทยาองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมาย, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บริหาร

ประสบการณ์การทำงาน
  • บริหารงานและอยู่ในวงการรับเหมาก่อสร้าง ทั้งภาครัฐและเอกชน มาไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • บริหารและจัดการงานสายงานบัญชี และกฎหมาย
  • ที่ปรึกษาด้านงานบัญชี ภาษีอากร และกฎหมาย
  • งานคดีปกครอง และนิติกรรมสัญญา

คุณพิมพ์คณากาญจน์ กุลชาติชัย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการก่อสร้าง, การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

+66 (0) 93141-9936


การศึกษา
  • ปริญญาเอก บริหารการก่อสร้างและสาธารณูปโภค สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ากรุงธนบุรี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประสบการณ์การทำงาน
วิศวกรออกแบบและวางแผนรับเหมาการก่อสร้างแก่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้าง ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี